FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

PETYCJA DO PREZYDENTA 01

 

 

 

     

Inicjatywa Matek Ojców                                                                                Warszawa  25 września 2011r.

Przeciwko patologii prawa rodzinnego                                                      złożona 27 września 2011r. w Kancelarii Prezydenta       

Forum przeciw dyskryminacji  ojców.

                                   

                                                                                                     PREZYDENT  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  

                                                                                                     PAN  BRONISŁAW   KOMOROWSKI   

                                                                        PETYCJA

My matki ojców pozbawionych przez sądy rodzinne kontaktów  z ich dziećmi, a także  jako

dziadkowi e ojczyści -  kontaktów z naszymi wnukami , występujemy do  Pana Prezydenta  z następującą petycją.

W Państwie Polskim  obserwuje się  działalność  sądów   powszechnych -  sprzeczną z literą i duchem prawa .

        Prezydenci Polski podpisali szereg Konwencji m.in. Konwencję O Ochronie Prawach Dziecka , O Prawach Człowieka , które w praktyce sądów polskich nie są stosowane. Instytucje które zostały powołane do ochrony praw dziecka takie jak Rzecznik Praw Dziecka , swoją działalność sprowadzają jedynie do powielania tego co sądy ustalą ,albo do ingerencji  w sprawy patologiczne , nagłaśniane przez media .

Nasi synowie , ojcowie dzieci postawieni  zostali przez system w pozycji  obywatela drugiej kategorii , a ich rola w  sprawach dotyczących  dzieci ,  sprowadzona została jedynie do   płatnika okupu-

  - podatków na dzieci , z którymi nie mają  kontaktu .

 

Polski  ojciec to też człowiek , stąd winien być traktowany nie jak intruz , lecz jak pełnoprawny Obywatel tego kraju  i jako człowiek , którego  chroni Konwencja  O Prawach Człowieka .  

 

Coraz daje się zauważyć jakieś kolejne inicjatywy w kierunku zmian, które później  jakieś grupy interesów czynią nieaktualnymi .Wpływy  interesów pewnych grup    skutkują  niemożliwością wprowadzenia zmian do  obecnych  struktur .

Szerzy się i pogłębia  zła praktyka w stosowaniu prawa rodzinnego .

 

Sądy stały się  narzędziem do niszczenia rodzin jako grupy społecznej. 

Fundamentem rodziny jest  komórka rodzinna  jako mężczyzna i kobieta , a nie jednostka płciowo jednorodna – kobieta .Wszystko co się dzieje wokół rodziny , to niepokojące zjawiska , wskazujące na

daleko idąca dyskryminacje ojca . Ten sam czyn , w zależności od tego kto go popełni  - kobieta czy mężczyzna , jest diametralnie różnie oceniany przez sądy. 

 Sądy  w 100% orzekają w ciągu 14 dni od uprowadzenia dziecka przez matkę przynależność  dzieci matkom. W ciągu 10  ostatnich lat sądy orzekły  700.000 rozwodów, przyznając dzieci matkom, tak jakby te 700 000 ojców było zbędnymi istotami a ich role sprowadza się jedynie do aktu poczęcia a następnie eliminuje  z procesu wychowawczego . 

Dzieci wychowujących się bez ojców jest w Polsce trzy miliony .

Zważywszy na notowany w Polsce wzrost przestępczości wśród nieletnich , należy poczynić analizę przyczyn tego stanu rzeczy , pod kątem czy odsuniecie mężczyzn od procesu wychowawczego nie jest jedną z przyczyn tego zjawiska .Ustawodawstwa innych krajów mają już stosowne rozwiązania Polska   dyskryminuje  jednego z rodziców – ojca .

Powstają zatem  rodziny  dysfunkcjonalne z utrącona  rolą ojca ,z zasądzaniem jedynie od nich wysokich alimentów  (nawet 16 000 złotych ,) bez wykazywania potrzeb dziecka   .Niszczenie tożsamości dzieci jest niszczeniem ich  osobowości , zdolności wychowawczych i wpływu na dalsze życie  ich dzieci, które jak dorosną , będą kalekami życiowymi, bo będą powielać styl   przekazany im   przez matkę.

Ojcowie  starający się o pieczę lub kontakty z dziećmi , są traktowani jak intruzi.  Przypisuje się im cechy agresywności , czy intruzyjności. Są z góry na przegranej pozycji  , bo obciąża się ich winą i odpowiedzialnością  za wszystko ,  w tym  za przyszłe życie dzieci ,na wychowywanie których nie mieli wpływu .

   Najlepszą sytuacje mają ojcowie, którzy dziećmi się nie interesują i za nich my płacimy alimenty.

Ojcowie w trakcie rozwodów i po rozwodzie są niedopuszczani do dzieci! Sądy uporczywie przyznają kontakty ojców z dziećmi w wymiarze  symbolicznym , przeważnie   wymiarze  4 godzin  raz na  2 tygodnie,    nawet gdy ojciec ,aby zobaczyć się z dzieckiem ,ma do pokonania  odległość do  500 km!.

Zapadłe w sądach  orzeczenia o ustaleniu kontaktów ojca z dzieckiem , nie są wykonywane . Tak wydane orzeczenia  , w przypadku wystąpień przez ojców o ich egzekucje ,są podważane  poprzez prowadzenie   przez sąd  postępowania dowodowego przeciw wydanego uprzednio orzeczeniu innego sądu , w celu znalezienia  argumentów na ojca.  Trwa to latami .

    Sądy niszczą   swoich przyszłych obywateli przez dyskryminowanie ojców .

·         o wspólnej opiece wychowawczej sądy nie chcą nawet  słyszeć.  Sądy oddalają wszelkie wnioski ojców o wyjazd z dziećmi na wakacje, na ferie, do dziadków. Sądy odmawiają kontaktów telefonicznych z dziećmi, Odmawiają przekazania im przez ojców telefonów komórkowych, Oddalają wnioski o kontakty dziadków nawet telefoniczne .Zasądzają od dziadków i od ojców zwrot stronie przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego, za to że ojcowie i dziadkowie ojczyści starają się utrzymać więź z dziećmi  a sami są bez adwokatów.

·         Nagminnie używa się argumentów ,że jeśli dziecko nie chce, to dziecka nie można zmuszać a dziecko ma 2 latka albo już 2 lata jest pod wpływem matki !

·         Temat autonomii dziecka  służy  sądom  , przy udziale RODK  -ów do  obejścia  przepisów prawnych . . Ojciec ma z mocy Ustawy Prawo Rodzinne i Nieletnich obowiązek utrzymywania z dzieckiem kontaktów , Państwo mu  zaś przeszkadza , skoro nie pomaga z wykonaniu tego obowiązku .Udział   w tej   procedurze   - pracowników RODK , z ich wątpliwej jakości światopoglądami , to temat na szybkie wprowadzenie zmian  poprzez zlikwidowanie tego ogniwa  ,jako  zbędnego tworu , działającego kontra przepisom.

·         Dochodzi do takich sytuacji ,że ojcowie(  szanowani w środowisku lekarze kardiolodzy ) mogą zobaczyć swoje dzieci  jedynie na klatce schodowej, tylko na klatce schodowej bloku matki prokuratora !!!  To są widzenia gorsze jak w więzieniu , w warunkach urągających wszelkim zasadom higienicznym , poplutych klatkach schodowych . Są ojcowie ,których matki zrzucają ze schodów aby nie dopuścić do dzieci. Czynią awantury przy dzieciach , włączają  do konfliktów swoich konkubentów,  w celu  odbierania przy ich pomocy  dzieci ojcom  biologicznym .

    DZIECI STAŁY SIĘ   ZAKŁADNIKAMI I UŻYWANE   SĄ JAKO  TARCZE.

Są takie sytuacje ,iż to łamiącą przepisy o prawach dziecka jest matka prokurator, a sędziowie aby jej pomóc , pomimo powiązań koleżeńskich, zasiadają z łańcuchem sędziowskim z wizerunkiem orła w koronie i orzekają  z pogwałceniem Konstytucyjnej zasad obiektywizmu.

Skoro sami pracownicy resortu wymiaru sprawiedliwości , sędziowie , prokuratorzy przepisów  nie przestrzegają , to gdzie szukać pomocy prawnej , czy Sąd w Strasburgu ma wyręczać sądy krajowe i uczyć przepisów polskich ?

·         jest błąd systemowy w kraju , który czyni nieomylnymi i wyjętymi spod prawa  sądy , prokuratury  

·         Zasada niezawisłości sędziowskiej  nie może usprawiedliwiać  nie przestrzegania prawa, przez

·         pracowników tych instytucji   i naruszania  ustaleń Konwencji O  Prawach Człowieka oraz innych .

         DZIECIOM DZIEJE SIĘ KRZYWDA

Zmiany w prawie rodzinnym , nawet gdy następują , to są nie dostrzegalne i zbyt wolno wprowadzane , nie na miarę wymogów dzisiejszych czasów..

Na obecny czas , jest  to temat  o najwyższej doniosłości  społecznej  , bo dotyczy  kwestii o podstawowym znaczeniu-  rodziny , kształtowania przyszłych pokoleń a nie jedynie ochronie kobiety za wszelką cenę .  My  matki ojców , nie przestałyśmy być matkami polskimi  , nas to dotyczy w sposób  bolesny  , bo nie możemy  widywać swoich wnuków  a nasz dorobek życiowy ,dobre wychowanie naszych synów podważa system .

Co jakiś czas są podawane drastyczne przypadki dotyczące znęcania się nad dziećmi przez matki , przez konkubentów matek , akty agresji wobec dzieci  i matek spowodowane wykorzystywaniem dzieci przez matki w walce z ojcami , uprowadzenia dzieci jako jedyny sposób na  kontakt z nimi . Prowokacje matek są częstym zjawiskiem , a tego się jako problemu nie zauważa .Desperackie kroki ojców są powodowane ich bezsilnością , nie możliwością  uzyskania pomocy skądkolwiek ze strony  instytucji powołanych  do udzielenia pomocy .

Taka praktyka sądów , prowokuje do łamania przepisów , do uprowadzania dzieci .

Gdy ojciec zabiera dziecko do siebie , zawsze jest to traktowane  jak uprowadzenie przez obcą osobę! Zabierają dzieci ojcom w asyście policji w strasznym gwałcie .Zabierają je matki bez sądów ,ale sądy taki proceder akceptują , mimo ze ojcowie zachowują pełnię władzy rodzicielskiej.

My  matki ojców  dzieci  , starający się o kontakty z wnukami , jesteśmy poddawani tym samym dyskryminującym procedurom .  Rodzina matki nie musi . Jesteśmy po kilka razy badani przez RODK , z udziałem psychiatrów , pomimo przeżycia wieku 70 lat i więcej , zawsze  jesteśmy poddawani  rygorom , podejrzeniom , przypisuje się nam symbiotyczne więzi z naszymi synami , matkom z ich rodzicami –nigdy , jesteśmy rodziną drugiej kategorii ,  postawioną w stan walki , bo inaczej  nasi wnukowie nie będą nas znać , jesteśmy traktowane jako bez uczuć . Gdy stajemy po stronie syna , któremu system wyrządza szkodę ( stygmatyzuje cechami które budzą nasz sprzeciw jako matek ) , jesteśmy postrzegane jako nie w pełni rozumu , pomimo naszego dorobku życiowego , wykształcenia , naszego oddania rodzinie i społeczeństwu .

W ten niechlubny scenariusz wpisują się RODK , instytucja bez odpowiedzialności , wykorzystywana dla rozmywania odpowiedzialności sądów ,podpierających się ich opiniami .Tak ustawiony  administracyjny system kontroli  nad   RODK-ami  sprzyja patologii , ponieważ  nadużycia psychologów są bezkarne , choć łamią komuś życie . Wiedza którą się podpierają w wydawanych opiniach ,   często sprowadza się do ich indywidualnych przekonań czy światopoglądów  , co trudno zweryfikować stronie a także sędziemu, a to może być nadużyciem psychologicznym , zwykłą nieuczciwością czy brakiem kompetencji , tym bardziej że  w psychologii nie ma żadnych standardów i norm podobnych jak w medycynie , zaakceptowanych standardów diagnostyki , postępowań , leczenia , do których można się odwołać .RODK stał się organem  zbędnym  jako szkodliwy społecznie często łamiący komuś bez żadnej odpowiedzialności życie . Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne stworzone za czasów PRL zamiast rodzinę spajać rozbijają ją .Bo to jest ramię sądu. Na podstawie 2 godzin  badań oceniają  więź dziecka z ojcem podczas gdy ta więź została zniszczona rocznym , czy dłuższym  nie dopuszczaniem do dziecka !Sądy przyjmują wszelkie pomówienia jakie  opracują matki z wyspecjalizowanymi w tym procederze adwokatkami.

 Panie Prezydencie  ,  są kancelarie prawne ,które w tym się specjalizują. To już zrobił się przemysł niszczenia Państwa. Fałszywe pomówienia i zeznania nie są karane, wręcz odrzucane i przyjmowane jako składane w obronie własnego stanowiska procesowego.

    SĄDY RODZINNE STWORZYŁY MACHINĘ SĄDOWNICZĄ PRZECIW PRAWOM OJCA PRZECIW KONWENCJOM  WSZELKICH PRAW RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ

Ojcowie są zastraszani odebraniem praw rodzicielskich , zamykani w więzieniach  .Niszczy się ich jako ludzi , jako twórców, jako architektów, inżynierów, lekarzy ,pilotów,  prawników,  sportowców i innych normalnych ludzi pracy. Niszczy się ich udział w tworzeniu dochodu narodowego.

     PANIE  PREZYDENCIE .

 My przedstawicielki matek ojców  walczące z patologią sądów rodzinnych nie pozwolimy krzywdzić naszych synów, których wykształciłyśmy i   powierzyłyśmy społeczeństwu , leczenie go, budowę domów i budowli, przewożenie samolotami, i tworzenie wszelkich dóbr materialnych.

Nie dopuścimy  aby sędziowie   mianowani przez  Prezydentów RP  wprowadzali patologie do rodzin poprzez  wprowadzanie  prawa  sędziego z pominięciem Konstytucji i Konwencji ratyfikowanych przez Polskę.

Czas to zmienić dla dobra całego narodu , którego Pan jest Ojcem!!!

I           Przedstawiamy   tezy do zmiany prawa rodzinnego.

II          Wnosimy w imieniu  Inicjatywy Matek  o włączenie do prac zespołu  zmian tego prawa             dwóch przedstawicielek podpisanych niżej w imieniu Inicjatywy Matek.

 Z wyrazami poważania   

Janina Fabisiak   e-mail  mf2@3arch.pl                                           Teodozja Strawczyńska   e-mail  strawczynska@tlen.pl

                                                                                                                                      

        Zał.   Proponowane zmiany prawa rodzinnego                           

               

 Proponowane zmiany prawa rodzinnego dla likwidacji patologii sądów  i dyskryminacji ojców.

 Sądy  mają kierować się w sprawach rodzinnych i opiekuńczych wyłącznie  przepisami takimi jak : Konstytucją  Rzeczypospolitej Polskiej ,  Konwencjami ratyfikowanymi przez państwo i Ustawą kodeks rodzinny i opiekuńczy.

    Uzasadnienie: Tylko Konstytucja i wydane na jej podstawie ustawy regulujące  zasady    funkcjonowania rodziny i opieki nad dziećmi  a także Konwencje ratyfikowane przez państwo nie pozwolą sądom na „dowolną ” interpretację prawa przez każdego sędziego  z nadużyciem zasady niezawisłości sędziowskiej  . Odwoływanie się dzisiaj do przepisów w sprawach  zabezpieczeń niepieniężnych i stosowanie ich do dzieci nie jest zrozumiałe i budzi wiele kontrowersji /np. art. 1050 i 1051 kpc/. Prawo musi być zrozumiałe dla rodzica .Jeśli nie ,nie będzie przestrzegane! Do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy wprowadzić następujące uregulowania:

1.Przed wysłaniem do  sądu    pozwu  o rozwód lub uregulowanie kontaktów z dziećmi małżonek –powód  będzie miał obowiązek poinformowania drugiego małżonka –pozwanego, że składa takie pismo do sądu .Termin 2 miesiące przed wysłaniem. W przeciwnym razie pozew będzie odrzucony przez sąd  ,jeśli nie będzie zawarte oświadczenie że strona została poinformowana.

      Uzasadnienie:

Obecnie strona   a jest to w 90% mąż jest zaskakiwana  pismem  z sądu z  terminem  odpowiedzi w ciągu 14 dni. Przez czternaście dni strona ma zebrać dowody dla obrony swoich praw, zdecydować o dzieciach, które przeważnie matka  uprowadza, znaleźć doradcę lub adwokata , chociaż nie ma przymusu adwokackiego.

2 Pozew musi być sporządzony przez osobę wnosząca a nie adwokata czy radcę prawnego  bez wskazywania aspektów prawnych. Należy  wprowadzić  zakaz  udziału adwokatów w sprawach o rozwody i opieki nad dziećmi oraz kontakty z nimi.  

     Uzasadnienie

 Sąd zna prawo .Adwokaci nie muszą wskazywać uchwał Sądu Najwyższego , artykułów i paragrafów, postanowień Konwencji, Konstytucji  i  Prawa rodzinnego. Teraz to wygląda tak jakby sądy nie znały prawa!!!

Tylko ocena  dowodów  i wnioski dowodowe mogą  być podstawą do rozpatrzenia  przez sądy.

Utrąci się tym samym armię adwokatów powiązanych z sądami ( sędziami ) a także zdecydowanie obniży koszty rozpraw sądowych, obniży koszty sądów ,ponieważ eskalacja fałszu i oskarżeń w trakcie trwania procesu jest przyczyną rozciągania rozpraw latami /nawet 7 lat/ a dzieci tymczasem rosną wyeliminowane ze świata rodzinnego. Nie będzie też zasądzany zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Należy utrzymać obecność osób zaufanych.

3 Wprowadzić należy zakaz wywożenia i zatrzymywania dzieci poza środowisko domu rodzinnego,

 Fakt ten należy uznać jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i jest nadużyciem władzy rodzicielskiej . W przypadku nie zastosowania się do przepisu, nastąpi zastosowanie nakazu prokuratorskiego i przekazanie dziecka rodzinie pod karą aresztu.

Uzasadnienie

Nagminne jest ,że matka zabiera dzieci ,wyprowadza się  do rodziny lub konkubenta a dziecku /dzieciom/ nie daje dostępu do biologicznego  ojca szykanując go alimentami i ograniczaniem kontaktu.

4.Wprowadzić należy  przestrzeganie przez sądy prawa  wynikającego z  ustaleń  Konstytucji  , z Konwencji ,  że postanowienie o pobycie dziecka z drugim rodzicem/przeważnie z matką/ zapada na posiedzeniu jawnym z wysłuchaniem obu stron.

Uzasadnienie

Obecnie w 100 % tych spraw odbywa się na posiedzeniach  niejawnych i postanowienie wydaje w majestacie prawa jeden sędzia bez rozpoznania stanowiska drugiej strony .Postanowienia zapadają w ciągu 7 lub 14 dni od  złożenia przez matkę pozwu. Następuje apelacja ojca . Proces trwa latami. Postanowienie tymczasowe zamienia się w stałe na  7 lat.

5 Należy postanowić, że równocześnie z tymczasowym postanowieniem o miejscu zamieszkania dziecka z matką/ takich postanowień jest 100%/ sądy wydają postanowienia o kontaktach z tym rodzicem ,z którym dziecko nie będzie przebywało do zakończenia sprawy rozwodowej.

   Należy wprowadzić równoważną opiekę  naprzemienną.

Postanowieniu należy nadać klauzulę wykonalności  z zastrzeżeniem ,że w razie nie respektowania postanowień sądu drugi rodzic przejmuje opiekę.

Uzasadnienie

Sądy nie wydają   w tym trybie postanowień o kontaktach  równocześnie z postanowieniami o miejscu zamieszkania z matką ,jeśli ojciec zaskarża postanowienie. Postanowienie staje  się nieprawomocne ojciec nie widzi dziecka , Niejednokrotnie jeździ 100, 200, 500 kilometrów  ,nie jest wpuszczany lub matka specjalnie wyjeżdża z dziećmi. Należy dopuścić opiekę  naprzemienną, równą dla każdego rodzica z dzieckiem  również  w wakacje i ferie oraz w święta.  Za utrudnianie kontaktów ,uznać należy każdorazowe nie dopuszczenie rodzica do kontaktów  z dzieckiem i potraktować to jako rażące naruszenie zasad wykonywania władzy rodzicielskiej . Należy zlikwidować kary , które  zostały wprowadzone obecnie jako nieskuteczne, długo trwające i nie do wyegzekwowania. Skutecznym będzie zagrożenie odebrania dziecka rodzicowi nie spełniającemu postanowień sądu o kontaktach.

6. Proces rozwodowy lub o kontakty z dziećmi  nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, Należy wprowadzić   stosowne sankcje dla sędziów wydłużających sprawy rozwodowe i kontaktów z dziećmi.

   1.Pierwsza rozprawa mediacyjna przed sądem /a nie z mediatorem,/ z udziałem świadków,

   2. Druga rozprawa  sąd przedstawi ocenę dowodów  i skierowanie   ewentualnie  fałszywych   

    dowodów do wydziałów karnych tego sądu .  Wtedy można dopuścić do udziału w sprawie   

    adwokata , na wniosek strony

 

  3.Trzecia rozprawa    dokonanie ustaleń i ogłoszenie wyroku, orzeczenia  /postanowień/.

Uzasadnienie

 Takie rozwiązanie   zdyscyplinuje sądy i diametralnie zmieni tok myślenia sędziów. Nie może tak być ,że pisma procesowe krążą miesiącami, są eskalowane pomówienia ,sądy gromadzą papiery, wysyłają je do stron , czekają na potwierdzenia poczty ,niejednokrotnie 2 miesiące wyjaśniają z pocztą terminy doręczeń. Skończyć należy z krążeniem pism procesowych ! Jedno pismo procesowe i koniec!

7.Wszelkie postanowienia dotyczące . kontaktów z dziećmi powinny być podejmowane i przekazywane stronom w takim terminie ,aby mogły  strony do tego się przygotować. Jest to termin 7 dni od doręczenia stronom. Sądy wiedzą ,ile dni poczta dostarcza korespondencję. Należy przewidzieć telefoniczne zawiadamianie zainteresowanych.

 Uzasadnienie

Naganną praktyka sądów jest , że  sądy wydają postanowienia w dniu , kiedy rozpoczyna się na przykład zabranie dziecka do domu ojca lub wyjazd  na wczasy. Takie praktyki są powszechnością

Nie pozwala to ojcu zrealizować  planów wyjazdu z dzieckiem a matce przygotować dziecko do wyjazdu. Za taki proceder sędziny powinny być karane  finansowo!

8. Należy zlikwidować Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne tzw.   „ rodki”

  Jest to przedłużone ramię sądu i parawan ochronny dla orzeczeń  sądu.

  Nie spełniają roli ,ponieważ są niekompetentne, nie mają umocowań instytutów ,mają tylko   

  umocowania prawne , poprzez sam fakt ich włączenia w struktury resortu wymiaru sprawiedliwości 

 

Uzasadnienie

Jeśli sąd rodzinny  nie może być psychologiem to należy go przeszkolić a zamiast ławników wprowadzić psychologów z likwidowanych rodków. W ciągu  2 godzin badania w rodk nie da się ocenić psychologii dziecka ani rodzica. Ponadto rodki nie czytają akt przesyłanych przez sądy ,jeśli czytają to ich nie rozumieją. Nadto  psycholodzy tam zatrudnieni nie rozumieją skomplikowanej procedury sądowniczej. Wydają stronnicze opinie,  napisane  pod  sugestie zawarte w tezach dowodowych  i zapotrzebowanie sądu ,czyli pod pytanie sądu skierowane do RODK. Są zasadnicze zastrzeżenia do metodologii  stosowanej przez  te ośrodki ,  które ośrodkami badawczymi nie są!

 Co zrobić z ludźmi ? Dobrych zatrudnić w sądach w miejsce ławników ,  mierni znajdą pracę w zbliżonych placówkach.

 

Mamy przykłady arogancji psychologów z RODK. Mamy przykłady nadużyć psychologicznych , czy  w RODK  - „widzisz jak to dziecko jest związane z ojcem ,ale musi być z matka, to co –napiszesz?” Ojcowie nagrywają  badania , mają dowody,   i co z tego! otrzymują werdykt, że  mają zaburzenia emocjonalne ,dyskwalifikujące do sprawowania pieczy nad dziećmi.

9 Należy zlikwidować ławników a w ich miejsce zatrudnić psychologów z  zlikwidowanych RODK.

  Uzasadnienie

 Ten czynnik społeczny był wprowadzony w czasach PRL. Jest to relikt komunistycznej przeszłości. W forum matek ojców są matki, które taką funkcje pełniły .I mają w tej materii bardzo krytyczne zdanie. Ponadto jak widać z wydawanych przez sądy postanowień ławnicy są zmienni. Tak dalej być nie może   

10. Skład sędziowski w sprawach rodzinnych powinien być następujący:

     Dwóch sędziów  różnej płci

     Wiek jednego powyżej 50 lat drugiego poniżej 40 lat .

     Psycholog /lub i/ pedagog,   właśnie ten z likwidowanego RODK.

     Sędziowie rozwiedzieni  nie mogą orzekać w  sprawach rodzinnych.

 

 11.Należy zlikwidować  orzekanie o winie w wyroku rozwiązującym małżeństwo. Należy zlikwidować instytucje ograniczenia władzy rodzicielskiej , przy wydawaniu wyroków rozwodowych, czy przy zmianie ustaleń przyjętych w tych wyrokach w zakresie władzy rodzicielskiej , czy ustalaniu miejsca pobytu dziecka .  Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić  jedynie w postępowaniu karnym  

Uzasadnienie

  Sądy nie są w stanie obiektywnie ustalić  wagi czynów , które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Są to głównie zdarzenia przyczynowo- skutkowe. A zasłonięte oczy Temidy nie dojrzą języczka u wagi!

Także sformułowania o ograniczeniu władzy rodzicielskiej zamieszczane w orzeczeniach sądów  , powodują w odbiorze społecznym jednoznacznie negatywnie znaczenie . Skoro nawet prawnicy mają uwagi w tym zakresie, ze względu na jednoznacznie negatywny wydźwięk tej instytucji ograniczania ,( przeważnie godzący w ojca )   to   niczemu oprócz dyskryminacji  taki zapis nie służy. Należy  zastąpić  te zapisy o ograniczeniu władzy rodzicielskiej , podziałem spraw do współdecydowania . Ograniczenie powinno się odnosić do przypadków , objętych wyrokami wydawanymi  przez  wydziały karne .

Należy zatem zmienić art.58 krio , poprzez wykreślenie z jego treści negatywnie brzmiącego zapisu „ograniczając władzę rodzicielską drugiego do  .. /…

Przedstawianie takiego ustalenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej zamieszczonego w orzeczeniu , osobom lub instytucjom ( przedszkola , szkoły ) budzi  podejrzenie i   automatycznie powoduje negatywne postrzeganie ojca , bo to się stosuje zasadniczo wobec ojców.

12 . Należy do art.111 Krio , wprowadzić §1b o  treści :

Za nadużycia władzy rodzicielskiej uważa się  m.in. wychowywanie dziecka w duchu wrogości do drugiego z rodziców, wpajanie mu zasad aspołecznych lub   nie moralnych .

13. Należy   znieść  ustawowy ustrój majątkowy ,w który  z przymusu ustawowego wchodzą małżonkowie w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Należy wprowadzić  zapis, że to od ich woli zależy wprowadzenie ustroju wspólnoty majątkowej,

Uzasadnienie

Przepisy te wprowadzono w czasach PRL, kiedy nowożeńcy nie mieli nic a dorabiali się wspólnie. Dzisiaj czasy się zmieniły. Należy zapewnić odrębność majątkową  osób wchodzących w związek małżeński. Podział majątku  przy rozwodzie jest wielokrotnie przyczyna sporów i wydłużania procesów.  Jest także wielokrotnie powodem do rozwodu z chęci uzyskania majątku  ,przeważnie męża .Matki są na tyle wyedukowane , że wykorzystują  to  w celach gnębienia  byłego partnera ojca dziecka .

 14. Należy ustalić ,że  w trakcie trwania procesu rozwodowego nie ustala się alimentów.

  Uzasadnienie

Państwo objęło rodziny opieka socjalną .Jeśli występuje problem utrzymania rodziny służby socjalne interweniują . Sąd ustali alimenty na dziecko po rozwodzie, ustali  wysokość   alimentów obowiązująca każdego rodzica, np. z urzędu  na dziecko  według stawki  do 5 lat 500 zł,  na dziecko do 10 lat 600 zł, na dziecko do 18 lat 700 zł powyżej 18 lat ustala  dziecko z rodzicem! Takie ustalenia powinny być obligatoryjne, waloryzowane jak emerytury!

Należy wprowadzić obowiązek założenia konta w banku na cele  kontrolne wpłacania  alimentów  przez obie strony i kontroli wydatków.   

15.   Należy zlikwidować  alimentowanie małżonka po rozwodzie.

    Uzasadnienie

Powyższe ukróci zapędy małżonek  pozbywających się swoich mężów dla celów majątkowych i wyrównywania statusu materialnego kosztem drugiej strony.

Rozwodów będzie mniej. Spadnie ilość składanych pozwów o rozwód!

16.  Należy obowiązkowo wprowadzić kasacje wyroków rozwodowych ,postanowień o alimentach oraz kontaktów z dziećmi, ustalając jednocześnie miesięczny termin rozpatrzenia tych spraw.

Kasacja powinna być uproszczona a nie jak obecnie trudno dostępna i sprowadzona do rażącego

łamania prawa .

 

  Uzasadnienie

Wyłączenie tych spraw z kasacji wyroków czyni sądy bezkarnymi a także leży w sprzeczności z procedura odwoławczą wskazywaną w konwencjach.

17.Należy zlikwidować w  sądach   - wydziały rodzinne  ,a sprawy powierzyć   do rozpatrywania sądom  - wydziałom cywilnym .  Obecne ustawienie prawne   wydziałów rodzinnych – to  powielanie  podobnych w wymowie  specjalistycznych  organizacji niemieckich  , ukierunkowanych  politycznie przeciwko rodzicowi  z obcym obywatelstwem, w Polsce przeciwko   - ojcom .

Uzasadnienie .

Nie ma  żadnego merytorycznego uzasadnienia , aby sprawy rodzinne , były rozpatrywane przez sady rodzinne .W składzie tych wydziałów , jako sędziowie orzekający są przeważnie kobiety , niejednokrotnie poprzez własne doświadczenia ( rozwody ) których punkt   widzenia    jest  zdeformowany własnymi przeżyciami  .Dlatego należy ustalić, że sędziowie rozwiedzieni  nie mogą orzekać  w sprawach rodzinnych.

 

18. Do  kontroli nad sądami i prokuratorami powinny być stworzone niezależne instrumenty kontroli.    Obecnie instytucje te kontrolują się same.

Uzasadnienie .

Skarga Obywatela wędruje  obecnie po szczeblach tej samej  jednostki . Jest przesyłana do ustosunkowania się  do tego  ogniwa systemowego podporządkowania , w celu uzyskania wyjaśnień od tej jednostki , której się zarzuca nieprawidłowości , po to aby na podstawie tak uzyskanego stanowiska , powielić go i przesłać skarżącemu odpowiedz na jego wystąpienie .Obrót papierkowy w dół  utrwala  patologię .

Osoba dochodząca swoich praw na drodze sądowej , jest postrzegana jako intruz , bez szans na jakiekolwiek dojście do prawdy .Zamiast tego cała procedura i działania tych organów  są  skierowana przeciwko tej osobie ,aby ją  pognębić .Osoba poszkodowana nie ma szans na wykazanie swoich racji.  

Zasadne i konieczne zatem jest  stworzenie instrumentów kontroli nad sądami i prokuraturami  , nie uwikłanych w żadne powiązania .

Krajowa Rada Sądownictwa  nie reaguje   na   nieprawidłowości , i nie spełnia żadnej roli  na odcinku  eliminowania  nieprawidłowości w stosowaniu prawa przez sądy  polskie .

          Powyższe należy wprowadzić w trybie pierwszoplanowym jako naprawę procesu zagrażającego funkcjonowaniu rodziny a tym samym Państwa.