FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 

 

PISMO 2

 OD MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

   

  

MINISTERSTWO   SPRAWIEDLIWOŚCI

Departament Sądów, Organizacji                                                                                                                                    Warszawa. Dnia 14.03.2010   

i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Al Ujazdowskie 51

00 950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

Centrala tel. 521 28 86

 

DSP- VI- 070-3/12

Dot. DSP-VI-070-14/11                                        Pani

Janina Fabisiak

Teodozja Strawczyńska

Forum Matek

Przeciw

Dyskryminacji Ojców

- forum przeciw dyskryminacji ojców

mf2@3arch.pl

 

 

 

Odpowiadając na pismo z dnia 10 stycznia 2012 r., przesłane Departamentowi Sądów Powszechnych przy piśmie Biura Ministra z dnia 19 stycznia 2012 r., nr BM-III - R-054-202/12 oraz z dnia 7 lutego 2012 r,, zawierające postulaty zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym poprzez wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego instytucji opieki naprzemiennej, co miałoby przeciwdziałać dyskryminacji ojców, uprzejmie zauważam, że powyższe było już postulowane w dotychczasowej korespondencji skierowanej przez Forum Matek do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak już informowano, nowelą z dnia 6 listopada 2008 r. wprowadzono do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego liczne zmiany, których celem było dostawanie zawartych w nim unormowań, w tym dotyczących stosunków między rodzicami i dziećmi do zmienionego, społecznego i prawnego kontekstu stosowania przepisów kodeksowych.

Znowelizowany w jej wyniku przepis art. 107 K.r.o. jednolicie traktuje rozłączenie rodziców bez względu na istnienie lub nieistnienie między nimi w chwili orzekania albo w przeszłości związku małżeńskiego Dotyczy to zarówno małżonków nie pozostających we wspólnym pożyc.u, jak i małżonków będących w faktycznej separacji.


 

Powyższy przepis przewiduje poza tym możliwość powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Jednakże aby wykluczyć przypadkowość i pochopność rozstrzygnięć pozostawiających pełnie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie będącym ze sobą choćby we wspólnym pożyciu, ustawodawca dopuszcza^ podobnie jak w przypadku rozłączenia małżonków w następstwie orzeczenia rozwodu (art 58 § 1a zd 2 k.r.oj. możliwość pozostawienia pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom pod warunkiem przedstawienia przez nich zgodnego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z nim kontaktów.

Wprowadzenie do art. 58 § 1a K,r,o „porozumienia małżonków". jak i „porozumienia rodziców", o którym mowa w art. 107 k.r.o stanowi realizację zasady nr 6 z załącznika do Rekomendacji nr R (84)4 z dnia 28 lutego 1984 r. w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy. Powyższe rozwiązania nie są tożsame z będącą przedmiotem zapytania instytucją tzw. pieczy naprzemiennej, której istota sprowadza się do przebywania dziecka na przemian u każdego z rodziców

W doktrynie pojawił się pogląd, że przyjęcie takiego rozwiązania w przypadku władzy rodzicielskiej jest niedopuszczalne gdyż wymagałoby to niejako jej ..rozłożenia11 w czasie w ten sposób, że dziecko miałoby okresowo (np. co pół roku) przebywać u każdego z rodziców i do tego z rodziców, u którego przebywa, należałaby w tym okresie pełnia władzy rodzicielskiej (por. B. Czech Kwartalnik sędziów rodzinnych - Rodzina i Prawo, nr 17- 18 z 2011 r.; s. 13).

Warunkiem do sprawowania pieczy naprzemiennej jest wspólne wykonywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej. Nie istnieją zatem przeszkody prawne do sprawowania takiej pieczy, gdy rodzice zgodnie postanowią, bez udziału sądu. co powinno być regułą w praktyce społecznej, że dziecko będzie przebywać u nich naprzemiennie. Jeżeli jednak w wyniku orzeczenia rozwodu (art 58 § 1a K.r.o.) lub wskutek postępowania opiekuńczego (art 107 K.r.o.) sąd powierzył władzę rodzicielską obojgu rodzicom, warunkiem sprawowania pieczy naprzemiennej jest konieczność wypracowania przez nich zasad tej pieczy w porozumieniu. Ponieważ dziecko nie przebywałoby stale u jednego z rodziców, to v; porozumieniu powinni oni wskazać |edno miejsce jako miejsce zamieszkania dziecka. W orzecznictwie sądów znajduje odzwierciedlenie zasada jednego centrum życiowego dziecka.

Sytuacje życiowe są jednak zró7nicowane. w praktyce pojawiają się przecież orzeczenia, które określają tak szeroki zakres kontaktów ? dzieckiem drugiego


 

z rodziców, że konsekwencje zakresu ustalenia zbliżają się do pieczy naprzemiennej.

Nie ulega wątpliwości, że każde rozłączenie rodziców powoduje naruszenie optymalnych warunków, których stworzenie jest konieczne dla dziecka, aby mogła być w pełni realizowana zasada jego dobra. Nie wykluczone zatem; że dla zminimalizowania negatywnych skutków niemożliwości przebywania przez dziecko na stałe z obojgiem rodziców, wskazane byłoby zastosowanie w danej sytuacji pieczy naprzemiennej.

Podkreślenia wymaga jednak, że warunkiem sprawowania tej pieczy jest współdziałanie rodziców. Aby zatem omawiana instytucja mogła stać się korzystnym rozwiązaniem, konieczne jest istnienie bezkonfliktowych relacji pomiędzy rodzicami, gdyż tylko wówczas można oczekiwać zaspokajania przez nich potrzeb dziecka bez względu na wzajemne animozje.

W kontekście powyższego nie wydaje się zatem uzasadnione wnioskowanie, że samo wprowadzenie instytucji opieki naprzemiennej spowoduje rozwiązanie konfliktowych sytuacji pomiędzy rodzicami, a tym samym wyeliminuje długotrwałość postępowań sadowych mających na celu uregulowanie sytuacji dzieci.

Nie zrozumiałe jest również traktowanie postulowanej instytucji jako alternatywy dla funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych, jeżeli uwzględnić zakres ich kompetencji.

Pomimo braku podstaw do podejmowania czynności mających na celu dalsze prace nad postulowanymi rozwiązaniami, pragnę podziękować za wyrażone stanowisko co do zasadności wprowadzenia instytucji opieki naprzemiennej, podyktowane troską o dobro dzieci, których rodzice żyją w rozłączeniu

 

Do wiadomości                                                                                              Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Wydział Skarg i Wniosków                                                                            Wojciech Hajduk

Biura Ministra    

 

pismo zeskanowane ocr Reader 6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

s