FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

SPOTKANIE 1 U RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

 

 

   

 

Stanowisko FORUM MATEK przeciw dyskryminacji ojców

Wypowiedź  Janiny Fabisiak  FORUM MATEK walczących   o   prawa    ojców      na     spotkaniu  w dn. 24 października w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

                                                                                                 Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak

 

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka :

Rzecznik Praw Dziecka  stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji      o      prawach dziecka    i innych przepisach prawa,  z poszanowaniem odpowiedzialności, praw  i    obowiązków rodziców. Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.      W związku  z  powyższymi uprawnieniami   prosimy  o odpowiedź:

 1  .  Jak to się stało, że  pod strażniczym działaniem Rzecznika Praw Dziecka  sądy  rodzinne rozwiodły za ostatnie 10lat

       608 tys. par. Jak to możliwe ,że sądy rozwodzą rocznie 70 tys. par, statystycznie     dziennie 200 par  i 126 dzieci.

 2.    Jak to się stało ,że pod strażniczym działaniem Rzecznika Praw Dziecka poza  naturalną pełną   rodziną znalazło się w                 tym czasie  547tys dzieci.

 3.   Jak to się stało ,że pod strażniczym działaniem Rzecznika Praw Dziecka samotnych matek jest milion dziewiętnaście tysięcy a dzieci wychowywanych w rodzinach  jednoosobowych  głownie przez   matki jest milion pięćset jedenaście tysięcy ./Dane GUS/ Co zrobiono z ojcami- Głowami rodziny?

 4 .  Jak to się dzieje, że w wyniku rozstania rodziców    matkom przyznaje się pieczę w 96% a ojcom  4% a ojcowie są  traktowani jako płatnicy alimentów  z 4 godzinnym widzeniem dziecka raz na miesiąc, a ich rodziny –dziadkowie ojczyści 2 godziny raz na miesiąc albo wcale.

 5 Jak to się dzieje  ,że GUS  bez reakcji Rzecznika Praw Dziecka   podaje informacje, do publicznej wiadomości ,  że 36 % dzieci po rozstaniu  -rodzice wychowują (?) wspólnie, a na zapytanie Forum Matek – GUS odpowiada, że dane te dotyczą władzy rodzicielskiej . To nie oznacza że wychowują je wspólnie ,ponieważ  generalnie sądy nie  orzekają  opieki  wspólnej-równoważnej oraz naprzemiennej .

 6.   Jak to się stało ,że kodeks rodzinno- opiekuńczy  zobowiązuje sądy do ograniczania rodzicowi         /głównie ojcu/  władzy rodzicielskiej  w przypadku nie uzgodnienia planu wychowawczego,     nawet wówczas gdy to właśnie ojciec jest wnioskodawcą opieki wspólnej a matka się nie zgadza. Art. 58 i 107 k.r.o – a Rzecznik nie reaguje/vide stenogram z 92 posiedzenia Sejmu/

                Szczegóły i dowody przedstawi pani Teodozja  Strawczyńska. 

 7.  Dlaczego Rzecznik Praw Dziecka nie zareagował skutecznie i nie reaguje, na to , że Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne  stały się dla sądów monopolistycznym organem do represyjnego podziału rodzica na lepszego i gorszego poprzez stawianie zadań dla RODK przez sądy ,który rodzic ma większe predyspozycje do sprawowania opieki  i miejsca  przebywania dzieci       Sądy przepisują opinie uznając je za swoje.  Czyli „wyroki” wydają RODK.

Skoro rodzice wspólnie poczęli dziecko to obowiązkowo wspólnie powinni je wychowywać.

 Dlaczego Rzecznik Praw Dziecka  nie podważył niekonstytucyjności Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych , w którym bez umocowania ustawowego  kieruje się rodziców i dzieci  na badania więzi i inne wskazania  w zarządzeniach sądów w sprawach rodzin  w których ani ich rodzice ani ich dzieci  nie są zdemoralizowane?

   Dlaczego Rzecznik Praw Dziecka nie podważył dotychczas - czy  jest zgodne z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001r o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – powoływanie w charakterze biegłych pracowników RODK na podstawie ww. Rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2001r?

Jest to obejście ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie  poprzez sprzeczny i niezgodny zapis w par.1.2 Rozporządzenia w korespondencji z Rozdziałem 2  art. 7 powołanej  ustawy. FORUM MATEK zareagowało i toczy się postępowanie w tej sprawie za sprawą Prokuratora Generalnego na wniosek matek  i zbiorowego wystąpienia .

 Zgodnie z art58 par 1 Kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna.

Szczegóły i dowody przedstawi pani Teodozja Strawczyńska .

 8.    Odpowiedzi ze strony Rzecznika Praw Dziecka  wymaga pytanie:  jaki  przepis prawny / poza niekonstytucyjnym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości upoważnia sądy do jakiejkolwiek  ingerencji   w postaci sporządzania opinii RODK  w sprawach :

 -które z rodziców daje lepszą gwarancję wykonywania władzy rodzicielskiej,

-który rodzic ma większe predyspozycje wychowawcze w zakresie sprawowania opieki nad małoletnim,

-z którym rodzicem dziecko ma większy związek emocjonalny ,

-wskazanie optymalnego sposobu kontaktów dziecka z ojcem ,przy którym z rodziców ma pozostać dziecko ,

-ustalenie przyczyn konfliktu między rodzicami .

 Proszę wskazać art. k.r.o i  konwencji międzynarodowych  uprawniający do ingerencji. My mówimy nie ma. Tak sformułowane pytanie jest DYSKRYMINACJĄ RODZICA lepszy-gorszy.

 Wiadomo , że zarówno czas kierowania do RODK przez sądy- jaki czas ustalania terminu badania przez RODK jest odległy / nawet  po 1,5 roku . Takiego niezgodnego prawem działania Rzecznik nie powinien akceptować, ponieważ wskazuje to na naruszenie praw i dobra dziecka /art9 ustawy o Rzeczniku/. Forum Matek dysponuje opiniami RODK  sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, z naruszeniem zasad etyki ,nakierunkowanych tylko na ODPOWIEDŹ DLA SĄDU!

9.   Dlaczego Rzecznik:

- nie reaguje na lawinowe , bezkarne wywożenie i zatrzymywanie dzieci przez matki bez zgody ojca ,

-nie reaguje na akceptowanie przez sądy ograniczonego przecież prawa zatrzymania dziecka przez jednego rodzica  ,

- nie reaguje  na dyskryminację rodzica w drodze ograniczania mu praw rodzicielskich do istotnych praw dziecka -co przy powszechnych orzeczeniach ,że dzieci pozostają przy matce –wytrąca ojców z wpływu na wychowywanie potomstwa .  Jest to niepowetowana   szkoda wyrządzona dzieciom,

- nie reaguje na nieskuteczne egzekwowanie przez Sekcje Egzekucyjne  sądów - kontaktów dzieci z ojcem .  Patologia sądów polega na niesłychanie  długim procedowaniu - do tego w miejscu zamieszkania matki- prowadzeniu dochodzenia przyczyn  notorycznego utrudniana kontaktów, ustalaniu najpierw groźby potem 20 zł kary  !!!!!  A przecież dziecko traci kontakt z ojcem niekiedy   nie do odrobienia , a przy tym   dziecko jest nastawiane przeciw ojcu .

 Należy zlikwidować  patologię egzekucji  , która jest nie do zrealizowania  - nie do wyegzekwowania  Przepis jest martwy i powinien być wyeliminowany z praktyki –  jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie opieki wspólnej-równoważnej przez rodziców – w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

-nie reaguje na powszechne zjawisko przemocy emocjonalnej stosowane przez matki wobec dzieci Jako jedyne opiekunki/w 96% ! / wpajają one dzieciom uczucia nienawiści do ojca ,co jest formą znęcania się psychicznego/ PASS/,

- nie reaguje na  bezkarne pomówienia ojców przez matki w trakcie separacji lub rozwodu   o nadużycia seksualne  , o molestowanie , o pedofilię. Rzecznik i jego Biuro nie widzą , nie słyszą , nie chcą wiedzieć jakie  PIĘTNO  wyciska się na dzieciach i niszczy się psychicznie i fizycznie ojców i ich rodziny.?

10.    Art. 3 ust 5 Ustawy o Rzeczniku przewiduje, że  Rzecznik upowszechnia prawa dziecka oraz metody ich ochrony.  Prosimy    nam przekazać   jak   to czyni ponieważ nie widzimy skutecznego  działania .

To co podajemy wskazuje ,że nie ma ze strony Rzecznika Praw Dziecka zdecydowanych i konkretnych działań,  Jako organ  niezależny  Rzecznik  ma największe uprawnienia .

Nie jest prawnym problemem ,czy do wyroku ma być włączone porozumienie rodziców./Rzecznik zwrócił się do Sądu Najwyższego w tej sprawie/ Problemem jest zapewnienie   rodzicom wspólnej  równoważnej opieki nad dziećmi.-a nie przepisywanie porozumień do wyroków!  I tutaj Rzecznik ma na myśli     EGZEKUCJE NIE WYKONANYCH A ZAPISANYCH W WYROKU POROZUMIEŃ czyli eskalację konfliktu  ?

 Już dawno prof. Wanda Stojanowska /  OJCOSTWO W ASPEKCIE PRAWNYM studia nad Rodziną/ wskazywała ,że kreuje się rodziny niepełne pod względem dokonywanego wyboru rodzica, który będzie sprawował bezpośrednią piecze nad dzieckiem i razem z nim tworzył tę rodzinę niepełną . Chodzi o to ,ze w przypadku kiedy ojciec sprawowałby tę pieczę lepiej  niż matka-jemu właśnie sąd powinien przyznać to prawo ,kierując się dobrem dziecka a nie stereotypem tj. preferowaniem matki bez uwzględniania innych okoliczności . Łamany jest nakaz równego traktowania ojca i matki .  Preferuje się Prawo  matki a nie dziecka !  Stosuje się od lat   praktykę ustalania ojca płatnika , Pani profesor wyraźnie wskazuje ,że ojcostwo jest prawnie dyskryminowane  w porównaniu z macierzyństwem.

Działania  Rzecznika w tym względzie powinny być WYRAZISTE  I   ZDECYDOWANE.

11.   Rzecznik Praw Dziecka powinien wnosić o ucywilizowanie prawa rodzinnego i opiekuńczego     Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności    rodzicielskiej  wskazuje na kierunki    przyjaznego prawa a nie restrykcyjnego , które  w literze prawa prezentuje  obecnie      władzę    i egzekucję ,kontakty  i     widzenia      a nie odpowiedzialność rodzicielską i wspólne wychowanie  . Przedmiotowe podejście jest związane z niezrozumieniem  przez Rzecznika Praw Dziecka  litery i ducha prawa.

 „Litera bowiem zabija . Duch zaś ożywia  „

         Wskazane   Rozporządzenie WE eksponuje naruszenie prawa pieczy nad dzieckiem w przypadku    „bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka ,  gdy prawo pieczy nad dzieckiem było wspólnie lub samemu faktycznie wykonywane w czasie     uprowadzenia lub zatrzymania dziecka  lub byłoby wykonywane, gdyby uprowadzenie lub zatrzymanie nie nastąpiło „

W stenogramie z 92 posiedzenia Sejmu w dniu 11 maja 2011r Projekt ustawy   o zmianie  ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego     czytamy na str. 74  cyt.:

  „Pan rzecznik praw dziecka nie przedstawił nam swojej opinii . Na pewno   będzie uczestniczył  w dalszych pracach nad projektem ustawy, nie wyobrażam sobie ,żeby było inaczej  „   to są słowa Poseł Teresy     Wargockiej        –posła sprawozdawcy,       druk poselski nr 4068.

 Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców   dopilnuje : /- przyrzekamy to panu rzecznikowi- /

-aby zajął się  problemem  wywożenia bezprawnie dzieci przez matki  , uznając to za czyn karalny w przyczynie a nie skutku wyrażanym w egzekwowaniu  niezrealizowanych kontaktów za 20 zł.

- aby wnioskował o  wspólne  wychowywanie dzieci  w przypadku rozstania rodziców , preferując  CENTRUM    ŻYCIOWE    DZIECKA , biorąc pod uwagę propozycje  zmiany prawa złożone przez FORUM MATEK,

- aby wnioskował o  likwidację   opinii RODK w sprawach rodzinnych i uznanie dotychczasowych opinii                RODK   za czynność nieważną zgodnie z art. 58 par 1  k.c.  oraz likwidację RODK w ogóle, jako      organizacji szkodliwej społecznie , przyłączając się do wniosku FORUM MATEK przeciw     dyskryminacji ojców i opinii Prokuratora Generalnego wyrażonej na postawie wniosku          FORUM MATEK,

-aby wnosił   zaniechania przez sądy  ograniczania władzy rodzicielskiej rodzicom, poprzez   wniesienie propozycji        zmiany art. 58 k.r.o , jak proponuje FORUM MATEK,

-aby doprowadził  do ucywilizowania litery prawa do  odpowiedzialności rodzicielskiej za wspólne wychowywanie dzieci przez rodziców ojca i matkę a nie uczestnika –uczestniczkę – pozwanego i pozwaną , oraz spowodował likwidację  daleko posuniętej ingerencji prawa w instytucję rodziny i odpowiedzialności rodzicielskiej korzystając z uprawnień art. 11 ust 2 ustawy o Rzeczniku,

 FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW  wnosi aby na podst. art. 11a(15) Rzecznik Praw Dziecka  lub    umocowani przez niego  pracownicy BIURA  RPD   ,co dwa tygodnie , tj. co drugą środę spotykali się z  przedstawicielkami FORUM MATEK   celem jak najszybszego i zdecydowanego zlikwidowania patologii prawa i sądów rodzinnych oraz wniesienia zmian prawa  zapewniającego równe prawa ojcom i matkom do wspólnego - równoważnego wychowywania swojego potomstwa .

 Prosimy o pisemne odniesienie się Rzecznika Praw Dziecka do ww.  problemów.

 

  Stanowisko  FORUM MATEK        przedstawiła    Janina Fabisiak