FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 

 

PISMO OD RZECZNIKA PRAW DZIECKA

   

 

Warszawa 26 stycznia 2012
 

ZSR/073/1/2012/LP

 

               

Pani

Janina Fabisiak

Forum Matek przeciw Dyskryminacji Ojców

 

                                                  

 

Szanowna Pani,

            odpowiadając na Pani korespondencję skierowaną do Rzecznika Praw Dziecka, uprzejmie informuję, iż Rzecznik zapoznał się z przedmiotowym pismem.

            Odnosząc się do wskazanych problemów, pragnę zaznaczyć, iż Rzecznik z uwagi na specyfikę urzędu stoi na straży szeroko pojętych praw dziecka. Mając na uwadze fakt, iż przepisy prawne funkcjonujące obecnie nie są prawem idealnym, gdyż z zasady takim być nie mogą, Rzecznik podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do poprawy obowiązujących przepisów prawnych zmierzających przede wszystkim do efektywniejszej ochrony dziecka nie tylko przed krzywdzeniem ale także przed pozbawieniem dziecka możliwości utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców. Warto podkreślić, iż prawo do kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem jak i obowiązkiem niezależnym od władzy rodzicielskiej.

            Rzecznik nie może jednak zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym
w przedmiotowym piśmie poprzez przyjęcie, iż dyskryminacja ojców przez polskie sądy rodzinne jest standardem. Taka generalizacja problemu jest w efekcie manipulacją faktami. Owszem zgodzić się należy, iż w szeregu sytuacji rodzinnych w których dochodzi do rozpadu rodziny dzieci pozostają przy matce, jednak nie jest to regułą co potwierdza analiza spraw wpływających do Rzecznika. Ponadto w przekonaniu Rzecznika decyzja przy którym
z rodziców małoletni pozostanie nie jest w istocie zależna od płci, a jedynie od gwarancji jakie rodzice dają na należyte sprawowanie opieki nad dzieckiem. Jeśli chodzi o opiekę naprzemienną, polemizować można jaki wpływ na psychikę dziecka może mieć de facto rozerwanie dziecka pomiędzy dwoma domami, nie wspominając, iż wykluczona jest taka forma opieki jeśli rodzice zamieszkują w znacznej odległości od siebie.

            W opinii Rzecznika fakt, iż sądy rodzinne dopuszczają w postępowaniach opinie biegłych psychologów należy ocenić pozytywnie, albowiem specjalistyczna wiedza psychologiczna wydaje się nieodzownym elementem pozwalającym na podjecie ostatecznej decyzji co do dalszych losów dziecka. Zaznaczyć trzeba, iż Rzecznik wielokrotnie zwracał się do Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych z prośbą o przyśpieszenie wykonania zleconych przez sądy badań. Problem z okresem oczekiwania na badania uzależniony jest niestety od ilości spraw wpływających do Ośrodków. Warto pamiętać także, iż rzetelność wydanej opinii w dużej mierze zależy nie tylko od przeprowadzenia samych badań ale także rzetelnego zapoznania się z całością dokumentacji co również wymaga czasu.

            Podkreślić także należy, że w sytuacjach, gdy uczestnicy postępowania podważają rzetelność wydanych przez biegłych opinii, w szczególnie uzasadnionych przypadkach sądy decydują się na dopuszczenie opinii uzupełniających bądź zasięgniecie opinii innych ośrodków.

 Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego odnoszące się do egzekucji orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem
a także legitymacji umożliwiającej złożenie wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim,
w przekonaniu Rzecznika winny przełożyć się na efektywność realizacji praw przysługujących uprawnionym podmiotom.

Rozumiejąc dramaty rodziców, którym odebrano możliwość sprawowania bezpośredniej i ciągłej opieki nad dzieckiem, Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał jak ważna jest wspólna troska o przyszłość dziecka, jak ważne jest wypracowanie planu opieki nad dzieckiem i jak pomocne w tym zakresie jest korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych mediatorów rodzinnych. Poprzez udział w rożnego typu spotkaniach
z lokalnymi społecznościami a także kampanie społeczne, z których wymienić można chociażby kampanię „
Mądrzy Rodzice” Rzecznika stara się wpływać na modyfikacje postaw rodzicielskich i uświadomienie dorosłym, że w konflikcie rodzinnym winniśmy każdorazowo na pierwszym planie stawiać dobro dziecka, kierować się troską o dziecko i nie wikłać dziecka w konflikt lojalnościowy.

Doceniając pracę Forum Matek przeciw Dyskryminacji Ojców, Rzecznik Praw Dziecka dziękuje za podejmowane inicjatywy na rzecz ochrony interesów małoletnich.

                       

                                                                                                   Z poważaniem Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka Bartosz Sowier

 

   

s