FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

PISMO 3

OD RZECZNIKA PRAW DZIECKA

NA PRZESŁANE ZMIANY W USTAWIE KRiO

 

   

 

Warszawa, 5 września 2012 roku  10:52

ZSR/073/6/2012/KCH

Pani

Janina Fabisiak

Pani

Teodozja Strawczyńska

Pani

Maria Szczepańska

FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW

biuro@forummatek.pl

 

Szanowne Panie,

 

w odpowiedzi na przesłaną do Biura Rzecznika Praw Dziecka korespondencję elektroniczną, w pierwszej kolejności dziękuję, za przekazanie Rzecznikowi Praw Dziecka propozycji dotyczących projektu zmian ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego wraz z uzasadnieniem. Przedstawione przez FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW propozycje zostaną uwzględnione w przygotowywaniu materiałów do prac działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego.

Pragnę także zapewnić, że Rzecznik Praw Dziecka dostrzega poruszane przez Panie problemy związane z sytuacją dzieci, których oboje rodzice nie sprawują już bezpośredniej opieki nad nimi. Te i inne kwestie pozostają doskonale widoczne, także na kanwie innych spraw zgłaszanych do Rzecznika. Z uwagi na wyraźną potrzebę kompleksowej nowelizacji prawa rodzinnego Rzecznik Praw Dziecka powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego

Głównym zadaniem Komisji, składającej się z ekspertów i wybitnych przedstawicieli nauki prawa, będzie analizowanie przepisów prawa rodzinnego oraz wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje, tak aby czynić ustawodawstwo bardziej przyjazne dziecku i chroniące jego interesy. W tym zakresie Rzecznik Praw Dziecka wyraża również chęć współpracy z przedstawicielami wszystkich środowisk, uwzględniając ich gotowość do analizy obowiązujących przepisów oraz przedstawianie projektów zmian opartych na bazie doświadczeń własnych rodzin. Rzecznik pozostaje otwarty na pisemnie zgłaszane uwagi i propozycje, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu materiałów przygotowywanych dla prac Komisji.

Odpowiadając zaś na wysuniętą przez Panie propozycję spotkania w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka, celem omówienia naruszania konstytucyjnych zasad w opiece nad dziećmi, a zwłaszcza krzywdy dzieci w sytuacji rozstania rodziców wobec dyskryminacji ojców w sprawowaniu pieczy równoważnej bądź naprzemiennej i ograniczania praw rodzicielskich, termin spotkania z przedstawicielami Rzecznika Praw Dziecka zostanie Paniom przekazany odrębnym pismem.

 

 

Z poważaniem

Bartosz Sowier

Dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka

 

 

ODPOWIEDŹ FORUM:

05,Września 2012

11:32

 

Szanowny Panie Dyrektorze, FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW dziękuje za przekazane stanowisko. Pragniemy  nadmienić że 6 lipca 2012r wiedząc ze została powołana przy Rzeczniku Komisja Kodyfikacyjna skierowałyśmy do Pani prof, W,Stojanowskiej i do Pana M.Michalaka  a adres rpd@brpd.gov.pl wniosek o włączenie  przedstawicielek FORUM do prac KOMISJI, Komisja powinna już  pracować ! Sprawy pieczy wspólnej równoważnej bąź naprzemiennej nie mogą czekać. Sprawy odbierania ojcom władzy rodzicielskiej w przypadkach nie uzgodnienia planu wychowawczego przez matki to problem  do załatwienia na JUŻ Nie można czekać do października  ! Wiemy ze do października!   Nasze wystąpienia już nabrały biegu na wszystkich szczeblach łącznie z Sejmem . Rzecznik  Praw Dziecka ma być na końcu? To będzie przysłowiowa musztarda.  Prosimy Pana o przekazanie tej wiadomości Panu  Rzecznikowi   i pilne spotkanie z matkami FORUM bo dzieci rosną i nie mogą czekać!

 Janina Fabisiak, Teodozja Strawczyńska,  Maria Szczepańska,  Beata Rudnicka, Jadwiga Skurzyńska,  Anna  Gołąbek Iza Bieńkowska.