FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

Załącznik 2 do pisma do

Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

 

   

 

            

Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców                                                                    dnia 7 maja 2012r

www.forummatek.pl

biuro@forummatek.pl                                 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

                                                                       Pełnomocnik Rządu  ds. Równego Traktowania                              

                                                                       Pani Agnieszka Kozłowska - Rajewicz   

Dot.  Dyskryminacji  Człowieka     przez  bezprawne  wykonywanie zadań przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne i  bezprawną ingerencję przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej w relacje rodziców  i dzieci przez kierowanie  niezgodnie z obowiązującym prawem na badania w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych.

                Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych /Dz u.Nr 97 poz.1063/ wydane zostało na podst.art.84par.3 ustawy z dnia 26 października 1982r o   postępowaniu w sprawach nieletnich.

Przepisy ustawy  stosuje się w zakresie :

1 )zapobiegania i zwalczania demoralizacji- w stosunku do osób,  które nie ukończyły lat 18/

2) postępowania w sprawach o czyny karalne- w stosunku do osób, które  dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17,

3) wykonywania   środków wychowawczych lub poprawczych- w stosunku do osób,  względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak,  niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

Tak stanowi  Ustawa.

Sądy rodzinne wydają zarządzenia o dopuszczenie dowodu z opinii badania w RODK,  która ma odpowiedzieć na zadane pytanie sądu w przypadkach   rodziców  żyjących w rozłączeniu w celu ustalenia:

-więzi emocjonalnych łączących rodziców z małoletnim, /nie zdemoralizowanym,/

-predyspozycji  wychowawczych rodziców dla celów ustalenia kontaktów z dziećmi,  

-który z rodziców  gwarantuje lepsze warunki wychowania i pieczy nad dzieckiem,

-czy są przesłanki do ograniczenia władzy  rodzicielskiej i w jakim zakresie,

- w jakim wymiarze powinny być ustalone kontakty z dzieckiem w okresie rozłączenia rodziców lub po rozwodzie,

- czy ucierpi dobro dziecka w przypadku rozwodu.   

Nie ma podstawy prawnej do wydawania przez sądy takich zarządzeń i kierowania rodziców do RODK  o wydanie takich   opinii !!!

Kierowanie takich zarządzeń do RODK jest bezprawne. Ukierunkowane zapytanie sądu do jednostki   której kierownika mianuje Prezes sądu nie ma uzasadnienia bezstronności. Jednocześnie sądy  wydają postanowienia i wyroki w zakresie kontaktów z dziećmi   cytując” wnioski” pracowników RODK.  Pracownicy ci nie mają statusu biegłych.  Są po prostu zatrudniani przez kierownika RODK,  a podstawowym kryterium jest  dla psychologa 3 lata pracy.  Wnioski z opinii RODK są dla sądu wyrocznią.  Inne opinie sądy z reguły  oddajają motywując następująco: Sąd Okręgowy           nie uwzględnił opinii prywatnych uzasadniając : „Pozaprocesowa  opinia biegłego,  nawet jeżeli jest on biegłym z listy sądu,  nie stanowi dowodu z opinii biegłego w rozumieniu art.278 k.p.c.. Opinię taką należy potraktować jako dowód z dokumentu prywatnego,  stanowiący dowód tego,  że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w tym dokumencie/art. 245k.p.c./.Sąd nie mógł natomiast opierać swego rozstrzygnięcia na wnioskach i ocenach wyrażonych przez biegłego w jego opinii „                   Natomiast mógł  oprzeć swoje rozstrzygnięcia na wnioskach pracowników RODK,   które biegłymi nie są ! To jest werdykt niezawisłego sądu. Nie ma od tego wyroku odwołania,  bo  skarga kasacyjna jest wykluczona  w tych sprawach.    To jest praktyka dyskryminująca  CZŁOWIEKA.

Art.8 Europejskiej Konwencji Praw  Człowieka  ,  mówi wyraziście  i   jasno:

1.Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego,  swojego mieszkania i  swojej korespondencji

2.Niedopuszczalna jest ingerencja  władzy publicznej w korzystanie z tego prawa,   z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe,  bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę  porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności   lub ochronę praw i wolności innych osób.              Jakim prawem kieruje się   do RODK  rodziców ,  dziadków, babcie,  którzy pragną kontaktu ze swoimi dziećmi i wnukami ? Dotyczy to zwłaszcza ojców i rodzin ojców czyli dziadków ojczystych, Nie dotyczy to dziadków macierzystych,  którym kontakty z wnukami zapewnia matka a ojciec jest odseparowany. Nie dotyczy to rodzin patologicznych,  bo tam o kontakty nikt nie zabiega! Nie można oceniać predyspozycji wychowawczych rodziców. Żaden psycholog tego się nie  podejmie. Podejmuje się  tylko RODK  !       

Łamane są prawa konstytucyjne.. Art 87 Konstytucji RP stanowi, że „ Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia „             Wydanie rozporządzenia jest dopuszczalne jeśli na to zezwala ustawa i  określa zakres /art. 92 Konstytucji.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001r w    sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych nie ma umocowania prawnego.

 W związku z tym niedopuszczalne jest wydawanie opinii  w RODK w  ZAKRESIE INNYM niż mówią  o tym  art. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich.    Wyznaczanie pracowników RODK  w charakterze biegłych jest nadużyciem prawa przez sady.  Powoływanie instytucji  RODK jako nie posiadającego statusu Instytutu naukowego/art. 290kpc/jest bezprawiem.   Karygodne i   wielokrotnie sprzeczne wnioski RODK z przeprowadzonym badaniem nie dają możliwości  zaskarżenia ich wiarygodności.  Zaskarżyć można wydane na ich podstawie   postanowienie lub wyrok, ale nie zdarzyły się przypadki uznania zaskarżenia  za zasadne. Rodzinne ośrodki     zamiast prowadzić mediacje,  ferują wyroki antyrodzinne.  Forum Matek ma przykłady drastycznej dyskryminacji ojców i jawnej stronniczości pracowników RODK wystawiających opinie.

  Wnosimy zatem do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o   skierowanie przez  Panią  Minister  bądź   spowodowanie skierowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich  skargi do Trybunału     Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności     z Konstytucją RP i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności  - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001r w sprawie RODK,   na podstawie którego sądy kierują rodziców   na badania w RODK celem przedstawienia wiążących opinii  z zakresu stosunków rodzinnych i kontaktów z dziećmi  oraz wnukami.  Niezgodność dotyczy  art9  oraz 92  Konstytucji RP  a także  art. 8 ust 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

Reprezentujące Forum Matek  Janina Fabisiak Teodozja Strawczyńska

 

góra strony