FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 

 

INTERPELACJA POSŁA ZENONA DURKI

interpelacja posła Zenona Durki nr 1675 z 3 lutego 2012r w         Interpelacje poselskie  sejm VII kadencja

   

  

Warszawa dn. 02.02.2012

 Poseł Zenon Durka

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska

 

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu RP

 

INTERPELACJA

Do Pana Jarosława Gowina – Ministra Sprawiedliwości

na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu

 

w sprawie możliwości wprowadzenia pieczy naprzemiennej w stosunku do dzieci rozwiedzionych rodziców

Szanowny Panie Ministrze!

Praktyka naprzemiennej opieki nad dziećmi rozwiedzionych rodziców, polegająca na tym, że dzieckiem zajmują się na przemian w dłuższych okresach czasu matka i ojciec, jest coraz szerzej rozpowszechniona w krajach naszego kręgu kulturowego. Stosuje się takie rozwiązanie w Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Anglii, Finlandii, USA, Kanadzie.
W każdym z tych krajów szczegółowe przepisy regulujące zasady pieczy naprzemiennej są nieco odmienne, ale w większości z nich mówi się o pozytywnych skutkach takiego rozwiązania na wiele parametrów wyznaczających jakość życia i dobro dziecka.

W Polsce opowiadają się za takim rozwiązaniem zarówno środowiska związane z walką
o równouprawnienie ojców w postępowaniach sądowych orzekających o zasadach opieki nad dzieckiem po rozwodzie, jak i wielu psychologów. Piecza naprzemienna nie będzie oczywiście lekiem na całe zło, jakie często powodowane jest konfliktowym rozwodem rodziców, ale możliwość zastosowania takiego rozwiązania w uzasadnionych dobrem dziecka przypadkach wydaje się słuszna przynajmniej wtedy, kiedy mogą oni ustalić wspólny plan wychowawczy dotyczący dziecka, co przewiduje art. 107 par. 2 krio. W sytuacji, kiedy liczba rozwodów jest w naszym kraju nieustająco ogromna, regulacje prawne zabezpieczające dobro dziecka w sposób dostosowany możliwie najlepiej do każdego indywidualnego przypadku wydają się kwestią niezwykle istotną społecznie.

Prace nad taką zmianą toczyły się już w roku 2011 w oparciu o projekt poselski, ale jego idea nie znalazła wówczas poparcia ze strony konsultowanych na tę okoliczność instytucji, głównie z powodu niespójności proponowanych rozwiązań.

Proszę zatem Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy prowadzone są obecnie prace monitorujące efekty działania pieczy naprzemiennej
w krajach, które taką formę opieki dopuściły?

Czy ministerstwo przewiduje zmiany krio i kc umożliwiające wprowadzenie praktyki pieczy naprzemiennej do polskiego prawa?

Z poważaniem Zenon Durka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

s